Cung cấp bơm cấp nước, bơm trục ngang rời trục ( Electtric, Diesel: dùng cho hệ cứu hoả ), bơm bù, bơm chìm