• VFZ-A0

VFZ-A

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

Blower

Blower Type 形 式 VFZ501A – 4Z (吐出)
Air Flow 空   気   量 2.40 m³/min
Static Pressure  送 風 機 ・ 静 圧 6.86 kPa
Inlet/Outlet Size 吸込/吐出 口径  
Test Condition 吸 込 み 状 態 20℃,101kPa,RH65%
γ=1.2

Motor

Motor Type 形 式 MLA9087Z
Output 出 力 1.30 kW
Frequency 周 波 数 50 Hz
Voltage 電 圧 380 V
Current 電 流 2.60 A
Speed 回 転  数 2890 min‾¹

      

Sản phẩm liên quan