Dự án: Nhà máy Fuji Electtric- KCN Đồng Văn 3- Hà Nam